Chess Openings


C79 Ruy Lopez Steinitz defence deferred, Lipnitsky variation