Chess Openings


C91 Ruy Lopez closed, Bogolyubov variation