Chess Openings


E65 King's Indian fianchetto, Yugoslav, 7.O-O