Chess openings C11 French Steinitz, Boleslavsky variation