Chess Openings


C12 French MacCutcheon, Bogolyubov variation