Chess openings C12 French MacCutcheon, Bogolyubov variation