Chess openings C17 French Winawer, advance, Bogolyubov variation