Chess openings C74 Ruy Lopez Siesta, Kopayev variation