Chess openings C82 Ruy Lopez open, Motzko attack, Nenarokov variation