Chess openings C91 Ruy Lopez closed, Bogolyubov variation