Chess openings B00 KP Nimzovich defence, Bogolyubov variation