Chess openings B53 Sicilian Chekhover, Zaitsev variation