Chess openings B62 Sicilian Richter-Rauzer, Podvebrady variation