Chess openings B94 Sicilian Najdorf, Ivkov variation