Chess openings C01 French exchange, Bogolyubov variation