Chess Openings


C01 French exchange, Bogolyubov variation