Chess openings C15 French Winawer, Kondratiyev variation